Trademark, Brand, Logo là gì?

Trong tiếng Việt người thường dùng cụm từ, thương hiệu (Trademark), khi muốn nhấn mạnh một biểu tượng thương hiệu (Logo thương hiệu) nhưng thương hiệu và biểu tượng thương hiệu là hai khái niệm khác nhau.

Thương hiệu (Trademark): là một loại dấu hiệu hoặc số chỉ kim riêng biệt cho một cái cá nhân, tổ chức kinh doanh hoặc thực thể hợp pháp khác dùng để độc đáo nhận dạng nguồn những sản phẩm và/hoặc các dịch vụ của nó cho giới tiêu thụ biết, và để nhận định sự khác nhau những sản phẩm hoặc các dịch vụ của nó từ những thực thể khác. Một thương hiệu là một loại sở hữu trí tuệ, và tiêu biểu bao gồm một tên, từ, cụm từ, biểu tượng thương hiệu, ký hiệu, thiết kế, hình ảnh, hoặc một sự phối hợp của những nguyên tố này. Người ta cũng có một số những thương hiệu không theo quy ước bao gồm những dấu hiệu mà không có rớt vào những thứ loại tiêu chuẩn này.

Nhãn hiệu (Brand): là một tên, biểu tượng thương hiệu, khẩu hiệu, và / hoặc ý đồ thiết kế có liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự công nhận nhãn hiệu và các phản ứng khác là do việc dùng sản phẩm hoặc dịch vụ đó tạo và nhờ vào thế lực quảng cáo, thiết kế, và tường thuật đại chúng. Một nhãn hiệu là một hiện thân tượng trưng của tất cả thông tin kết nối với sản phẩm và phụng sự việc tạo lập những liên tưởng và các trông mong quanh nó. Một nhãn hiệu thường bao gồm một biểu tượng, những phong chữ, các thủ đoạn màu sắc, các ký tự, và âm thanh, tất cả những món mà có thể nào được phát triển để đại diện các giá trị, các ý kiến, và ngay cả nhân cách ẩn ngầm.

Biểu tượng thương hiệu (Logo): là một phần tử đồ họa, ký hiệu, hoặc biểu tượng (icon) của một thương hiệu hoặc nhãn hiệu và đi cùng mặt chữ kiểu của nó, tức là được xếp bộ trong một mặt chữ độc đáo hoặc xếp đặt trong một cách cá biệt. Một biểu tượng thương hiệu tiêu biểu được thiết kế nhằm tạo ngay công nhận trước mắt của người xem. Biểu tượng thương hiệu đó là một khía cạnh của nhãn hiệu một công ty hoặc tổ chức kinh tế, và những hình thù, nhiều màu sắc, những phong chữ và hình ảnh thường khác với những cái khác trong một thị trường tương. Những biểu tượng có thể được dùng để nhậ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN